Εκπτώσεις

Συναγρίδα σε φιλέτο

Αφορά το καθαρό βάρος των φιλέτων (2 φιλέτα).
Συντήρηση:
Απόκλιση βάρους: